Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9882
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168147
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............ARALIK 2016............CİLT 19..................36-1 (İİBF ÖZEL) Yazdır E-posta

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
The Journal of Social Sciences Institute
ISSN1301-5265 

CİLT 19  SAYI 36-1  ARALIK 2016

İİBF ÖZEL SAYISI

BU SAYININ KAPAK GÖRSELİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

BU SAYININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

İÇİNDEKİLER
Turistlerin Hizmet Kalitesi Algılarının Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkisi
The Effects of Service Quality Perceptions of Tourists on Behavioral Intentions
Mehmet Emin AKKILIÇ
İlbey VAROL
Hisse Senetlerinin Varantlara Dayanak Varlık Oluşunun Hisse Senedi Getirileri Üzerindeki Etkisi: Olay Çalışması Yöntemi İle BIST’te Bir Uygulama
Impact of First-Time Warrant Issuance on Underlying Stock Returns: An Analysis with Event Study on BIST
Melek AKSU
Şakir SAKARYA
Dış Politika ve Turizm İlişkisi Bağlamında Türkiye’nin Asya Ülkeleri ile Yaptığı Turizm Anlaşmalarının Değerlendirilmesi
Foreign Policy and Tourism in the Context of Relationship Turkey Has Made with Asian Countries Evaluation of Tourism Agreement
 Burhan AYDEMİR
İrfan YAŞAR
Gazi Hüsrev Bey Vakfına Ait Olan Çifte Hamam’ın Müfredat Defterinin Çözümlemesi
Analysies of “Çifte Hamam” Inventory Belonged to The Gazi Hüsrev Bey Foundation
İsmail BEKÇİ
Ali APALI
Özlem Nilüfer KARATAŞ ARACI
Hizmetkar Liderlik ve Psikolojik Güçlendirme İlişkisi: Örgüt Kültürünün Düzenleyici Etkisi
The Relationship between Servant Leadership and Psychological Empowerment: Moderating Effect of Organizational Culture
Tamer BOLAT
Oya İnci BOLAT
Murad YÜKSEL
Vekâlet Kuramı Bakış Açısıyla Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Nepotizm İlişkisi
The Relationship between Institutionalism and Nepotism in Family Businesses through Agency Theory Perspective
Tamer BOLAT
Oya SEYMEN
Oya İnci BOLAT
Murad YÜKSEL
Yahya KATI
Oğuzhan KİNTER
Türkiye’de 2000 Yılından Sonra Mali Disiplini Sağlamaya Yönelik Alınan Önlemler
The Precautions Taken to Provide Fiscal Discipline in Turkey Post-2000
Sami BUHUR
Otel İşletmeleri Yöneticilerinin Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları Stratejiler Üzerine Bir Araştırma
A Study of Strategies of the Hotel Managers Performed During Crisis
Cemali BUZLUKÇU
Cevdet AVCIKURT
Antik Çağ’dan Sanayi Devrimi’ne Batı Dünyasında Engellilik Tarihi
Disability History from Ancient Age to the Industrial Revolution in the Western World
Başak Işıl ÇETİN
Türkiye’de İmalat Sanayi İhracatı Ekonomik Büyüme İlişkisinde Aramalı İthalatı ve Sermaye Malı İthalatının Rolü
The Role of Intermediary and Capital Goods Imports in The Relationship Between Manufacturing Exports and Economic Growth in Turkey
Hakan ÇETİNTAŞ
İbrahim Murat BİCİL
Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına Göre Raporlamanın Finansal Oranlara Etkilerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma
A Research on Evaluation of Impact on Financial Ratios in Reporting According to International Financial Reporting Standards
Doğuş EKTİK
Hasan SEZGİN
Sevda A. COŞKUN
Yasemin KARATAŞ
Tarımın Finansmanında; Tarımsal İşletmelerin, Organize Tarım Kredi Kaynaklarından Kredi Kullanımları ile Sosyo- Ekonomik Yapıları Arasındaki İlişki: Edirne Bölgesi Örneği
Relation Between Socio – Economics Constitutions of Farming Enterprises and Their Use of Credit from Organized Agricultural Credit Resources in the Finance of Agriculture: The Sample of Edirne Region
Hüseyin ERDAŞ
Değişim ve Strateji Yönetimine İlişkin Yeni Bir Önerme: Dikkat Odaklı Yaklaşım
A New Proposal for the Management of Change and Strategy: Attention Based View
Şükran GÖKCE
Mustafa Atilla ARICIOĞLU
Ebru DEMİREL
Beyza ERER
Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Eğilimleri ve Katılım Engelleri: Sındırgı Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Araştırma
Recreational Trend Analysis of University Students and Participation Barriers: An Investigation for Sındırgı Vocational School
Melike GÜL
Türkiye’de Mali Disiplin Göstergelerinin Maastricht Kriterleri Açısından Değerlendirilmesi (2000-2015)
An Assessment in the Framework of the Maastricht Criteria with Indicators of Fiscal Discipline in Turkey (2000-2015)
Osman GÜLDEN
Mustafa MİYNAT
Bir Finansal Yatırım Aracının Oyun Teoremi ile Seçimi
Choosing a Financial Investment Instrument with Game Theory Process
Sevinç GÜLER ÖZÇALIK
Sevde CENGİZ
Aysun BAŞ
2000’li Yıllar Türkiye’sinde Siyaset- Bürokrasi İlişkilerinin Kamu Yönetimi Reformları Üzerinden Okunması
Public Administration Reform through Reading of Politics - Bureaucracy Relations, in Turkey 2000s
Tahsin GÜLER
Sağlık Çalışanlarının Turistik Ürün Tercihinde Sosyal Medyanın Rolü: Sakarya Örneği
The Role of Social Media in the Choice of Tourist Products of Health Workers: The Case of Sakarya
Salim İBİŞ
Orhan BATMAN
Yiyecek İçecek İşletmelerinde Yöneticilerin Liderlik Davranış Tarzlarının Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Edremit Körfezi Örneği
Determine the Effect Leaders’ Behaviours on Their Staff’s Loyalty in the Food and Beverage Establishments: The Case of Edremit Gulf
M. Oğuzhan İLBAN
Muammer BEZİRGAN
Ali KAPLAN
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Bağımsız Dış Denetim Açısından İç Denetimin Başarısını Etkileyen Denetim Türleri
Types of Audit Affecting the Success of the Internal Audit with respect to Independent External Audit under 6102 Announcement the New Turkish Commercial Code
Suat KARA
Zafer ANADOLU
Hemşirelik Mesleğinin Seçiminde Kriterlerin Önem Düzeylerinin Belirlenmesi: Balıkesir Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Örneği
Level Selection Criteria Determining The Importance of Nursing Profession of: Balıkesir University School of Health Case
Özlem KUVAT
Gamze AYTEKİN
Diğer Kapsamlı Gelir, Unsurları ve Muhasebeleştirilmesi
Other Comprehensive Income, Its Items and Accounting for Them
Mustafa OĞUZ
Hüseyin AKAY
Bölgesel Kalkınma Stratejilerinin Oluşturulmasında Fütz (SWOT) Analizi Kullanımı: Sındırgı İlçe Örneği
Using of SWOT Analysis to Create Regional Development Strategy: Sındırgı County Sample
H. İbrahim ÖZMEN
Fatma ÖZMEN
Çalışma Yeri Tercihinde İşletmelerin İş Etiği Uygulamalarının Önem Derecesi: Ortaöğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma
The Effects of Business’ Ethical Applications on Work Place Preference: A Field Research on Secondary Level Students of Tourism Education
Eray POLAT
Serkan Çalışkan
Ömer L.MET
Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notlarının İşletmelerin Finansal Performansına Etkisi: Çok Kriterli Karar Verme Yöntemlerinden TOPSIS ve MOORA Yöntemleri ile Bir Uygulama
Impact of Corporate Governance Ratings on Financial Performance: An Analysis with Multi Criteria Decision Making Methods-TOPSIS and MOORA
Şakir SAKARYA
Melek AKSU
Turistik Destinasyonlarda Taşıma Kapasitesi: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Örneği
Carrying Capacity of Tourist Destinations: Canakkale Wars Gallipoli Historical Area Case
Yasin SOYLU
Ferah ÖZKÖK
Otel İşletmelerinde Yöneticilerin Çalışanlara Karşı Etik Tutumları
The Ethical Attitudes of the Managers at Hotel Busınesses towards the Employees
Bayram ŞAHİN
Burçin SÖNMEZ
Hülya ERASLAN
Küreselleşmeye Karşı Ulus Devlet: Milli Kimliğin Geleceği Üzerine Bir Değerlendirme
Nation State Against Globalization: An Assessment on the Future of the National Identity
Sinem ŞAHNAGİL
Türkiye’de Elektrik Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Sınır Testi Yaklaşımıyla Analizi: 1960-2012 Dönemi
The Analysis of Electricity Consumption and Economic Growth Relationship in Turkey with Bounds Testing Method: 1960-2012 Period
Bedriye TUNÇSİPER
1990 Sonrasında Gelişen Ekonomilere (E7) Yönelik Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İktisadi Kalkınma Hızı Üzerindeki Etkileri
Foreign Direct Investment to The Emerging Economies (E7) and The Effects on Economic Development Rate After 1990
Bedriye TUNÇSİPER
Ömer Faruk BİÇEN
Girişimciliğin Motivasyonel Faktörlerinin Cinsiyet Açısından İncelenmesi: Mikro İşletmelerde Bir Saha Araştırması
An Analysis of Gender-Based Differences of Entrepreneurship’s Motivational Factors: A Field Study for Micro-Scale Enterprises
Nurcan TURAN
Ayşe HEPKUL
6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasası’nın Büyükşehir ve İlçe Belediyelerinin Mali Durumuna Etkisi: Balıkesir İli Örneği
Metropolitan Municipality Law 6360 Announcement of Financial Position and the Effect of the District Municipality: Balikesir Example
Arman Zafer YALÇIN
Musa GÖK
Türkiye’de Yenilenebilir Enerji Projelerinin Finansman Yöntemleri
Financing Methods of Renewable Energy Projects in Turkey
Hasan Hüseyin YILDIRIM
Türkiye’de Kıdem Tazminatının Ödenme Oranı ve Ödenmeme Sebepleri
Payment Rate of Severance Pay and Reasons for Non-payment of Severance Pay in Turkey
Kemal YILDIZ
Hamit AKÇAY
Türkiye’de Kadın Yoksulluğu, Nedenleri ve Mücadele Yöntemleri
Women's Poverty ins Turkey, Causes and Combat Methods
Aysun YILMAZTÜRK
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular