Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9883
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168175
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............ARALIK 2010..............CİLT 13................24. SAYI Yazdır E-posta
 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

The Journal of Social Sciences Enstitute

 

ISSN1301-5265

CİLT / VOLUME 13
      SAYI / NUMBER : 24     ARALIK / DECEMBER 20
10

 

KAPAK

 

İÇİNDEKİLER

 

Sayfa No

  

 

Beden Eğitimi ve Spor ABD - (Department of Physical Education and Sport)

  


Fitness Merkezi Müşterilerinin Hizmet Kalitesine Yönelik Beklenti ve Algılarının Değerlendirilmesi 

Assessment of Expectations and Perceptions of Fitness Center Customers for Service Quality

1-16

Süleyman Murat YILDIZ - Özlem TÜFEKÇİ
  


Cumhuriyet’in 100. Yılında Elazığ İlindeki Spor Kulüplerinin Stratejik Hedefleri 

Strategical Targets of Sports Clubs In Elazıg in the Hundreth Year of the Republic

12-30

Bilal ÇOBAN- Yunus Emre KARAKAYA
  

Coğrafya Eğitimi ABD - (Department of Geography)

  


Ortaöğretim Öğrencilerinin Coğrafya Dersinde Güdülenmelerine Olumsuz Etki Eden Faktörlere İlişkin Görüşleri 

Secondary School Students’ Views about Negative Factors that Influence Motivations in Geography Lessons

31-43

Fatih AYDIN
  

Eğitim Bilimleri ABD - (Department of Education Sciences)

  

Çocuk Anababa İlişki Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

The Reliability and Validity of Turkish Form of the Child Parent Relationship Scale

44-53

Ege AKGÜN - Binnur YEŞİLYAPRAK
  

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi’nde Öğrenim Gören Öğretmen Adaylarının İnsan Hakları Eğitimine Yönelik Tutumları

 Attitudes of the Prospective Teachers’ about Human Rights Education at Balıkesir University Necatibey Education Faculty An Education Institution

54-69

Seda ÇARIKÇI - Kemal Oğuz ER
  

Lise ve Üniversite Öğrencilerinin Problemli İnternet Kullanım Düzeyleri İle Algılanan İyilik Halleri ve Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki

 The relationship between the Levels of High School and University Students’ Problematic Use of Internet and Their Perceived Wellness and Loneliness Levels

70-85

Gülden ÇAĞIR - Uğur GÜRGAN
  

İlköğretim Okullarında Yönetimin Demokratiklik Düzeyi: Katılım, Özgürlük ve Özerklik

Administrations’ Democratic Level in Elementary Schools: Participation, Freedom and Autonomy

86-114

İsmail ZENCİRCİ
  

Erken Çocukluk Döneminde Kardeş İstismarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

An Investigation of Sibling Bullying in Terms of Different Variables at Early Childhood Period

115-126

Gülümser Gültekin AKDUMAN
  

Düşünme Becerilerini Geliştirici Dil ve Edebiyat Öğretimi Ortamları - Bir Eğitim Durumu Örneği 

Language and Literature Learning Environments to Improve Thinking
Skills -A Learning Situation Example-

127-152

Canan ASLAN
  

İsletme ABD - (Department of Management)

  

Örgütsel Öğrenme, Personel Güçlendirme ve Takım Performansı Arasındaki İlişkilerin Analiz Edilmesi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma

Analys of Relations Between Organizational Learning, Personal Empowerment and Team Performence: A Study in the Medical Sector

153-171

Atila KARAHAN - Hüseyin YILMAZ
  

Sosyal Sermayenin Acil Durum Yönetimindeki Önemi: Bir Yazın İncelemesi

The Importance of Social Capital in Emergency Management: A Literature Survey

172-185

Serkan ADA-Oya İnci BOLAT
  

Maliye ABD - (Department of Public Finance)

  

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Düşük Karbon Ekonomisinin Önemi ve Türkiye İçin Bir Değerlendirme

The Importance of Low Carbon Economy for Sustainable Development and An Evaluatıon for Turkey

186-203

Arman Zafer YALÇIN
  

Tarih ABD - (Department of History)

  

Millet Sisteminin Tarihi Arka Planı: Gayrimüslim Cemaatler İçin Özerk Bir Alan

Background of the Millet System: An Autonomous Realm for non-Muslim Communities

204-212

Ümit ESER
 

Göç ve Göçü Hazırlayan Tarihi Süreçte Balkanlarda Kurulan Ulus Devletlerin Müslümanlara Yönelik Baskıları

The Pressures of Nation States in the Balkan Region on Their Moslem Population During the Migration and the Historical Process Leading to It

213-226

Kürşat KURTULGAN
 

Balya-Karaaydın Maden Şirketi İşçileri (1901-1922)

The Workers of the Balya-Karaaydın Mining Company (1901-1922)

227-240

İsmail BÜLBÜL
  

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ABD - (Department of Tourism and Hotel Management)

  

Seyahat Acentalarında Uygulanmakta Olan Müşteri Şikayet Çözüm Türleri Üzerine Bir Araştırma

A Study on Customer Complaint Solving Types in Travel Agencies

241-253

A. Celil ÇAKICI-Kamil UNUR-Hülya TAŞTAN
  

Satın Alma Karar Süreci Faktörlerinin Algılanan Değere Etkisi: Otel İşletmelerindeki Hizmetlere Yönelik Bir Araştırma

The Influence of the Purchasing Decision Process Factors on the Perceived Value: A Study on Hotel Services

254-274

Oktay EMİR - Özcan ZORLU
  

Türk Dili ve Edebiyatı ABD - (Department of Turkish Language and Literature)

  

Türk Gelininin Mitolojik Göçü

 Mythological Migration of Turkish Bride

275-290

Pervin ERGUN
  

Doğu Karadeniz Ağızlarında Mekan Halleri Üzerine

On the Locational Cases of the Eastern Black Sea Region Dialects

291-299

Hüseyin DURGUT
  
  

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yazım ve Yayım Kuralları-

 
  

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemli Bir Dergidir
The Journal of Social Sciences Institute is a peer reviewed journal

 
  

NOT: Anabilim dallan ile yazarların soyadları alfabetik sıralama ile yazılmıştır.

 
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular