Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9882
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168145
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............ARALIK 2009..............CİLT 12................22. SAYI Yazdır E-posta
 

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

The Journal of Social Sciences Enstitute

 

ISSN1301-5265

CİLT / VOLUME 12
      SAYI / NUMBER : 22     ARALIK / DECEMBER 2009

 

İÇ KAPAK

 

İÇİNDEKİLER

 

Sayfa No

  

Beden Eğitimi ve Spor ABD - (Department of Physical Education and Sport)

  

Spor ve Fiziksel Etkinlik Hizmetleri: Geniş Bir Sınıflama - Sport and Physical Activity Services: A Broad Classificatio

1-10

Süleyman Murat YILDIZ
  

Coğrafya ABD - (Department of Geography)

  

Cumhuriyet Dönemi Eğitimcilerinden İhsan Sungu ve Coğrafya Eğitimine Katkıları - İhsan Sungu, an Educator of Republic Period, and His Contribution to
Geography Education

11-22

Hakan ÖNAL-Niyazi KAYA
  
Çakırdere ve Yahu Dere Havzalarında (Balıkesir) Toprak Kaybının Mekânsal Dağılışı ve Etkileyen Faktörler - Spatial Distribution of Soil Loss and Its Affecting Factors in Çakırdere and Yahu Stream Watersheds (Balıkesir)

23-39

Şermin TAĞIL
  
Coğrafya Öğretmenlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS’ne İlişkin Yaklaşımları - Approaches of Georaphy Teachers to Geographical Information Systems (GIS)

40-57

Eyüp ARTVİNLİ
  

İlköğretim ABD - (Department of Primary School)

  
Sınıf ve Branş Öğretmen Adaylarının Sınıf Kurallarının Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Görüşlerinin Karşılaştırılması - Comparing Elementary and Branch Pre-service Teachers’ Opinions About Determining and Performing Classroom Rules

58-81

Selma GÜLEÇ- Gönül Onur SEZER- Pınar Bagçeli KAHRAMAN
  
Okul Öncesi Dönemde Akran İlişkileri - Peer relationships in preschool years

82-93

Hülya GÜLAY
  
Beşinci Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımına Göre Değerlendirilmesi - Evaluation of Fifth Grade Social Studies Textbooks According To Constructivist Learning Approach

94-109

Gürbüz OCAK-Ramazan YURTSEVEN
  

İsletme ABD - (Department of Management)

  
Müşteri Şikayet Yönetimi Performansının Değerlendirilmesi: TCDD 3. Bölge Müdürlüğü'nde Bir Uygulama - Evaluation of Customer Complaint Management Performance: An Application in 3rd Regional Directorate of TCDD

110-126

Evrim SARIDALDI-Şerafettin SEVİM
  
Müşterilerin Kredi Kartına Olan Tutumlarının Çoklu Regresyon ve Faktör Analizi İle İncelenmesi - Consumer Attitude towards the Credit Card Assessed By Means Of
Multiple Regression and Factor Analysis

127-139

Veysel YILMAZ-Cengiz AKTAŞ-M. S. Talha ARSLAN
  

Tarih ABD - (Department of History)

  
Emmanuel Le Roy Ladurie’nin Tarih Yaklaşımı - Emmanuel Le Roy Ladurie’s Approach to History

140-154

Miyase Koyuncu KAYA
 
Osmanlı Merkezi Yönetimine Taşranın Direnişi: Atçalı Kel Mehmed Ayaklanması - Resistance of Provinces against the Ottoman Central Administration: Atçalı Kel Mehmed’s Revolt

155-164

Mehmet BAŞARAN-Aysun Sarıbey HAYKIRAN
 
Merkez Sağda 27 Mayıs ve 12 Eylül Sonrası Partileşme - Party Formation in The Centre Right After May 27 And September 12

165-178

Hüseyin ÇAVUŞOĞLU
  
XV. Yüzyılda Ümerâ Vakıfları ve Ankara’nın Kentsel Gelişimi - The Waqfs of Umera and Urban Development of Ankara in the XVth Century

179-191

Ahmet KÖÇ
  
Batı Anadolu’da Bir Yörük Grubu: XVI. Yüzyılda Karaca Koyunlular - A Yoruk Group in Western Anatolia: In The 16. Century Karaca Koyuns

192-215

Sadullah GÜLTEN
  

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik ABD - (Department of Tourism and Hotel Management)

  
Türkiye’de İç Turizm Kavramı ve İç Turizmde Önemli Bir Destinasyon Olan Ayvalık’ta Müşteri Arz ve Talebine Yönelik Ampirik Bir Araştırma Isığında Geliştirme Stratejileri - Improvement Strategies In Light Of An Empiric Study Of Domestic Tourism In Turkey And Consumers’ Supply And Demand In Ayvalik Which Is An Important Destination In Domestic Tourism

216-231

Ayhan GÖKDENİZ-Yakup DİNÇ-Nuran AKŞİT AŞIK-Levent MÜNGER-Hayri TAŞKIR
  

Türkçe Eğitimi ABD - (Department of Turkish Education)

  
İnternet (Genel Ağ) Ortamında Türkçe’nin Kullanımına İliskin Bir Çözümleme - An Analysis About The Use of Turkish on The Internet Environment

232-244

Turan TEMUR-Nurdan VURUŞ
  

Türk Dili ve Edebiyatı ABD - (Department of Turkish Language and Literature)

  
Varoluşsal Bir Problem Olarak Ölüm Üzerine Bir Değerlendirme: Tolstoy’un Ivan Ilyiç’in Ölümü Adlı Eseri - An Evaluation of Death As an Existential Problem: Tolstoy’s Work Called Ivan Ilyich’s Death

245-259

Emel KOÇ
  
Réne Girard’ın “Üçgen Arzu Modeli” Perspektifinde Fuzûlî’nin “Leylâ Vü Mecnûn” Adlı Eserinin İncelenmesi - A Research of Fuzuli’s “Leyla Vu Mecnun” on The Perspective of Réne Girard’s” Triangular Desire Model”

260-267

Fettah KUZU
  

Yabancı Diller  ABD - (Department of Foreign Language)

 
  
Etkili Bir Almanca Öğretimi İçin Öğretmen Beklentileri - Teacher Expectations for An Effective German Teaching

268-280

Bülent KIRMIZI
  

Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme - (Book Presentation and Evaluation)

 
  
Türkiye’de Yayımlanan Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergilerinin Profili: Marmara ve Ege Bölgesi Örneği - Profile of The Institute of Social Sciences Journal Published in Turkey: A Case of Marmara and Aegean Region

281-301

Oya SEYMEN-Saadet MALTEPE-Salim ÇONOĞLU-Gülay Ö. YILMAZ-Bayram SAHİN-Özlem KÖROĞLU-Gizem AKYOL-Nuray TETİK
  
  

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yazım ve Yayım Kuralları

 
  

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemli Bir Dergidir
 The Journal of Social Sciences Institute is a peer reviewed journal

 
  

NOT: Anabilim dallan ile yazarların soyadları alfabetik sıralama ile yazılmıştır.

 
 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular