Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9882
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168136
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............HAZİRAN 2009...........CİLT 12................21. SAYI Yazdır E-posta

 

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

The Journal of Social Sciences Enstitute

 

ISSN1301-5265

CİLT / VOLUME 12
      SAYI / NUMBER : 21     HAZİRAN / JUNE 2009

 

İÇ KAPAK

 

İÇİNDEKİLER

 

Sayfa No

  

Beden Eğitimi ve Spor ABD - (Department of Physical Education and Sport)

  

Beden Eğitimi, Resim ve Müzik Seçmeli Dersi Alan Öğrencilerin Toplumsallaşma Düzeylerinin Karşılaştırılması

The Comparison of Level of Socialization on Students Taking Elective Course, Physical Education, Art and Music Education

1-6

Ahmet Sadan OKMEN- İbrahim ERDEMİR-Hasan Ali TEKİN
  

Eğitim Bilimleri ABD - (Department of Education Sciences)

  

Kesit Görünüşler Konusunun Bilgisayar Destekli Öğretimi ve Öğrenci Görüşleri

Computer Aided Instruction for Section Views and Student’ Opinions

7-22

Suat ÜNAL-Sevim Selma ÜNAL- İbrahim KADI
  

Barışa Yönelik Tutumların Özsaygı ve Cinsiyet Değişkenleriyle İncelenmesi

Investigating the Peace Attitudes with Respect to Self -Esteem and Gender

23-31

Ali ERYILMAZ
  

İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Algıladıkları Liderlik Biçimleri İle İs Doyumları Arasındaki İlişki

The Relationship between the Leadership Styles and Job Satisfaction As Perceived By Teachers in Turkish Elementary Schools

32-45

Engin KARADAĞ-Arif BAŞARAN-Tuğba KORKMAZ
  

İlköğretim ABD - (Department of Primary School)

  

İlköğretim Öğretmen Adaylarının Kopya Çekmeye Yönelik Tutum ve Görüşleri

Attitudes and ideas of candidate primary school teachers towards copying

46-55

Selami YANGIN-Mustafa KAHYAOĞLU
  

İktisat ABD - (Department of Economics)

  

İktisadi Büyümenin Demokratikleşme Üzerine Etkileri

The Effects of Economic Growth on Democratization

56-75

Selim BAŞAR- Şaduman YILDIZ
  

Dayanıklı Regresyon Yöntemi ve Çeşitli Sosyal Veriler Üzerinde Aykırı Gözlemlerin Teşhisi

Robust Regression Method and Diagnose Of Outliers on Several Social Data

76-88

Özlem YORULMAZ
 

İstatistikte Bayesyen ve Klasik Yaklaşımın Kavramsal Farklılıkları

Conceptual Distinctions of Bayesian and Classical Approaches in Statistics

89-101

Oya EKİCİ
  

İsletme ABD - (Department of Management)

  

Tam Zamanında Stok Yönetimi (Just-In-Time) Felsefesinin Hastane İşletmelerine Uygulanabilirliği ve Bir Üniversite Hastanesi Örneği

The Applicability of Just in Time Stock management Philosiphy to Hospital Industries and A Case Study at A University Hospital

102-115

Sinan AYTEKİN
  

Müşteri Sadakat Proğramları: Pazarlama Yazınında Bakış Açıları ve Genel Bağlam

Customer Loyalty Programmes: Viewpoints on Marketing Literature and General Context

116-138

Tuğba Gürçaylılar YENİDOĞAN
 

Kırsal Kesimde ve Kentlerde Yaşayan Ailelerin Dayanıklı Tüketim Malları Satın Alma Kararlarının Karşılaştırılmasına Yönelik Bir Araştırma

A Research Comparing The Durable Goods Purchase Decision Of Rural and Urban Families

139-156

Volkan ÖZBEK-Fatih KOÇ
 

İşletmelerde Kurumsal Yönetim Anlayışı ve Muhasebe Bilgi Sistemi İlişkişi: İMKB 100 Şirketleri Üzerine Ampirik Bir Araştırma

Relationships Between Corporate Governance and Accounting Information Systems on Businesses: An Empirical Research on ISE–100 Companies

157-184

Engin DİNÇ- Hasan ABDİOĞLU
 

Dış Kaynak Kullanımının Verimlilik Üzerine Etkisi(Hastane Yöneticileri Üzerine Bir Araştırma)

Using Of Outsourcing Effects On Efficiency (A Research On Hospital Managers

185-199

Atila KARAHAN
 

Stratejik İttifak Oluşumunda Temel Yeteneklerin Önemi: Tariş Opet Stratejik İttifakı Balanced Scorecard Örneği

The Importance Of Core Competencies In Formation Of Strategic Alliances: Example Of Taris Opet Strategic Alliance Balanced Scorecard

200-214

Nilüfer Yörük KARAKILIÇ
  

Güçlendirici Lider Davranışları ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişkinin Sosyal Mübadele Kuramından Hareketle İncelenmesi

Investigation of Relationship between Empowering Leader Behaviors and Organizational Citizenship Behavior with the Reference of Social Exchange Theory

215-239

Oya İnci BOLAT- Tamer BOLAT- Oya Aytemiz SEYMEN
  

Maliye ABD - (Department of Public Finance)

  

Kamu Borçlanması, Gerçekleşme Biçimi ve Makro Ekonomik Etkileri (Teorik Bir Yaklaşım, Türkiye Örneği) ,

Publıc debt, involving form and effects on macroeconomic      (a thoeretical perspective, the case of Turkey)

240-258

Cuma ÇATALOLUK
 

Yerel Yönetimler ve Mali Özerklik: Türkiye ve OECD Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi

Local Government and Fiscal Autonomy: Comperative Analysis of Turkey and OECD Countries

259-287

Ahmet ULUSOY- Tekin AKDEMİR
 

Küresel Çevre Politikalarının Küresel Kamusal Mallar Perspektifinden Değerlendirilmesi

Evaluation Of Global Enviroment Policies From Global Public Goods Perspective

288-309

Arman Zafer YALÇIN
  

Sosyoloji ABD - (Department of Sociology)

  

Hollanda Tutukevlerindeki Etnik Grupların Dini Yönelimleri ve Gereksinimleri: Karşılaştırılmalı Bir Yaklaşım

Religious Orientations and Needs of the Ethnic Groups in the Netherlands’ Prisons: A Comparative Approach

310-328

Kadir CANATAN
  

Antonia Gramsci ve Hegemonik Okul

Antonio Gramsci and “Hegemonic School”

329-338

Asiye AKA
 

İnsani Gelişme ve Türkiye

‘Human Development’ And Turkey

339-350

Didem GÜRSES
 

Erkeksi Siyasetin “Erk”siz Dublörleri

Powerless Doublures Of Masculin Politics

351-367

Yonca ALTINDAL
  

Tarih ABD - (Department of History)

  

Balıkesirli Tereke Sahipleri Hakkında Sosyokültürel Açıdan Bazı Değerlendirmeler (1670-1700)

Some Evaluations on the Tereke Owners of Balıkesir from a Sociocultural Perspective (1670-1700)

368-376

İlker ER
  

Türkiye-ABD İlişkilerinde Truman Doktrini ve Marshall Planı

Truman Doctrine and Marshall Plan in Turkey-USA Relations

377-397

Barış ERTEM
  

Türkçe Eğitimi ABD - (Department of Turkish Education)

  

Türkçe Öğretmeni Adaylarının Çocuk Edebiyatı Ürünlerini Seçebilme Yeterlilikleri

Pre-service Turkish Teachers’ Adequacies of Selecting Children’s Literature Products

398-412

Saadet MALTEPE
  

Türk Dili ve Edebiyatı ABD - (Department of Turkish Language and Literature)

  

Ömer Seyfettin’in Kaleme Aldığı Destanlar Üzerine Bir Değerlendirme

An Evaluation on The Epic is Written by Ömer Seyfettin

413-421

Ali DUYMAZ
  

Balıkesir Üniversitesi Öğrencilerinin Günümüzdeki Adlar ve Ad Verme Hakkındaki Görüşleri

Perspectives of Undergraduate Students at Balikesir University on Names and Naming Today

422-433

Süheyla SARITAŞ
  

II. Mesrutiyet Dönemi Türk Basınında Rübab Dergisi’nin Yeri ve Önemi

Place and Importance of “Rübab Journal” in II. Constitutional Monarchy Era Turkish Press

434-440

M. Halil SAĞLAM
  

Balıkesir Masal Anlatıcılarının Dil ve Üslubu

The Language And Style of The Story-Tellers from Balıkesir

441-449

Satı KUMARTAŞLIOĞLU
  

Alaşehirli Kadı Muhammed, Hayatı ve Edebi Kişiliği 

Alasehirli Kadi Muhammed, His Life And Literary Personality

450-460

Haluk AYDIN
  
Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yazım ve Yayım Kuralları 
  
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Hakemli Bir Dergidir 

NOT: Anabilim dalları ile yazarların soyadları alfabetik sıralama ile yazılmıştır.

 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular