Ana Menü
Ana Sayfa
Hakkımızda
Yazım Kuralları
Telif Hakları Form
Yeni Sayı
E-Dergi
Makale Ara
Duyurular
İletişim
Linkler
İstatistikler
Üyeler: 9882
Haberler: 77
Web Bağlantıları: 1
Ziyaretçiler: 1168134
Kimler Online
Üye Bağlı Değil
 
...............ARALIK 2018............CİLT 21..................40. SAYI Yazdır E-posta

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ
The Journal of Social Sciences Institute
ISSN1301-5265 

CİLT 21  SAYI 39  HAZİRAN 2018

 

İÇİNDEKİLER / CONTENTS


COĞRAFYA / GEOGRAPHY

Alpaslan ALİAĞAOĞLU, Abdullah UĞUR


TERMİK SANTRAL PROJELERİNİN SOSYAL KABUL BOYUTU: PAŞAKÖY (BALIKESİR) TERMİK SANTRALİ ÖRNEĞİ
Social Acceptance of Thermal Power Plant Projects: Paşaköy (Balıkesir) Thermal Power Plant
Alper UZUN, Ferhat ARSLAN


DİL VE EDEBİYAT / LANGUAGE AND LITERATURE

TED HUGHES’UN “HAWK ROOSTING” ŞİİRİNİN EKOELEŞTİRİ İLE OKUNMASI
An Ecocritical Reading of Ted Hughes’s “Hawk Roostıng”

Dilek İNAN, Merve Nur BOLDAN


MEKÂN-ZAMAN-İNSAN İLİŞKİSİ BAĞLAMINDA 21. YÜZYILDA PAZARLAR
Bazaars in the 21st Century in the Context of Space-Time-Human Relationship
Gonca KUZAY DEMİR


WATTPAD ROMANLARINA İLK GENÇLİK EDEBİYATI AÇISINDAN BİR BAKIŞ
A Look from Early Teen Literature Point to Wattpad Novels
Ertan ÖRGEN, Büşra GÜNEŞ


DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE VAN GÖLÜ HAVZASI SÖZ VARLIĞI
Spoken Assets of Van Lake Region in Dede Korkut Stories                  
Veysi SEVİNÇLİ


CEM TÖRENLERİNDE KAMBERLİK/ZÂKİRLİK GELENEĞİ: BALIKESİR ÇEPNİLERİ ÖRNEĞİ
“Kamberlik/Zakirlik” Tradition in Cem Ceronomies: Example of Balikesir Chepnis
Halil İbrahim ŞAHİN


EĞİTİM BİLİMLERİ / EDUCATIONAL SCIENCES

“HAREKET’’ VE “ADIM’’ BAĞLAMINDA EĞİTİM BİLİMLERİ MAKALELERİNİN GİRİŞ BÖLÜMLERİNİN İNCELENMESİ
Analysis of the Introduction Parts of Educational Science Articles in the Context of “Movement’’ and “Step’’
Halil Erdem ÇOCUK


TÜRKİYE’DE İNGİLİZCE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİNİN YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULLARINDA İŞE ALIM SÜRECİ: SORUNLAR VE ZORLUKLAR
Recruitment of English Language Instructors at The Schools of Foreign Languages in Turkey: Issues and Challenges
Ferit KILIÇKAYA


MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE AKILLI TAHTALARIN KULLANIMINDA KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR
The Difficulties Encountered While Using Smart Boards in Mathematics Teaching
Tamer KUTLUCA, Ali TUM


BOŞANMIŞ BİREYLERİN BAŞ ETME STRATEJİLERİNİN VE YAŞAM KALİTELERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
Investigation of Divorced Individuals' Coping Strategies and Quality of Life in Terms of Some Variables
Fahri SEZER, Uğur GÜRGAN


ÖĞRETMENLERİN İSTENMEYEN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI İLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ VE BU YÖNTEMLERİN ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
Teachers’ Coping Methods for Dealing with Students’ Misbehaviours and Their Opinions about Effectiveness of These Methods
Güngör YUMUŞAK, Özgül BALCI


ÇOKLU ORTAM ÖĞRENME İLE İLGİLİ ÖĞRENEN GÖRÜŞLERİ
Learner Views about Multimedia Learning
Eyup YÜNKÜL


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER / ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES

TÜRKİYE’DE VERGİ-TÜKETİM İLİŞKİSİ: ALKOL VE TÜTÜN ÜRÜNLERİNE YÖNELİK BİR SAHA ARAŞTIRMASI
Tax-Consumption Relationship in Turkey: A Survey on Alcohol and Tobacco Products
Murat ÇETİN, Ersan ÖZKAN


KÜRESEL KRİZ SONRASI GELİŞMİŞ ÜLKE MERKEZ BANKALARININ NEGATİF FAİZ ORANI POLİTİKASI UYGULAMALARI: BİR DEĞERLENDİRME
Negative Interest Rate Policy Experience of Central Banks in Advanced Country after the Global Crisis: An
Evaluation
Meryem FİLİZ BAŞTÜRK, Emin ERTÜRK


ULUSLARARASI ADALETİN AHLAKİ TEMELLERİ
The Moral Foundations of International Justice
Mehmet KOCAOĞLU


PSİKOLOJİK SÖZLEŞME İHLALİ VE  DUYGUSAL EMEK İLİŞKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA
The Relationship of  Psychological Contract Breach and Emotional Labor: A Research on the Health Sector
Edip ÖRÜCÜ, Erdoğan KORKMAZ


BİST-100 VE BİST SEKTÖR ENDEKSLERİ İLE VIX ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
Analysis of Relationship Between BIST-100 and BIST Sector Indices with VIX Index
Şakir SAKARYA, Hilmi Tunahan AKKUŞ


NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNİN SAĞLIK HİZMETLERİ BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
Investigation of Qualitative Research Methods in The Context of Health Services
Seda SÖNMEZ, Gülnur İLGÜN


WARD, K-ORTALAMALAR VE İKİ ADIMLI KÜMELEME ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE FİNANSAL GÖSTERGELER TEMELİNDE HİSSE SENEDİ TERCİHİ
The Stock Selection with Ward, K-Means and Two-Steps Clustering Analysis Methods Based on the Financial Indicators
Bilgehan TEKİN


PAZARLAMADA YENİ BİR YAKLAŞIM:  KABİLE (TOPLULUK) PAZARLAMASI
A New Approach in Marketing: Tribal (Community) Marketing
Sevilay USLU DİVANOĞLU


ÖĞRENCİLERİN KARİYER TERCİHLERİNE GÖRE KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN KARİYER DEĞERLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: İŞLETME LİSANS BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Effects of the Students’ Personality Traits on Their Career Anchors by Their Career Trends: A Research on Students in Business Administration
Nihan YAVUZ, Mehmet SAĞLAM, Beliz ÜLGEN

MAĞAZA İMAJININ ALIŞVERİŞÇİ HAREKETLİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BURSA İLİNDE BİR UYGULAMA
The Effect of Store Image on Shopper Mobility: An Application in Bursa
Barış ZENGİN, Serkan KILIÇ


 

TURİZM / TOURISM

İKİNCİ KONUT SAHİPLİĞİNDE İTME VE ÇEKME FAKTÖRLERİ: EDREMİT ÖRNEĞİ
Push and Pull Factors in Secondary Home Ownership: Example of Edremit
Cevdet AVCIKURT, Cemali BUZLUKÇU, Musa OFLAZ, Talha Serdar SEZEN, Ahmet KÖROĞLU, Mehmet SARIOĞLAN, Sebahattin KARAMAN


TURİSTLERİN GIDA KARAR SÜRECİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
Designation of the Influential Factors during the Food Decision Process of the Tourists at the Destination
Büşra DİKEN, Göksel Kemal GİRGİN


MEKANA VE YEREL HALKA BAĞLILIK, KÜLTÜREL MİRASA YÖNELİK TUTUMU ETKİLER Mİ? 
Do Place and Community Attachment Influence the Attitude towards Cultural Heritage?
Ceren İŞÇİ, Berrin GÜZEL, Emre ATABER


TÜRKİYE’DEKİ OTEL İŞLETMELERİNİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK NİTEL BİR ARAŞTIRMA
A Qualitative Research for Assessment of the Website of Turkey on Hotel Business
Aydın ÜNAL, Onur ÇELEN


 
< Önceki   Sonraki >
Copyright © 2007 BAÜ SBE Dergi
 
Üye Girişi
Duyurular